IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
This institute has changed, see institute underneath
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), more


Type: Administrative

Associated to an institute part (2)  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 

Person formerly associated with this organization  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 

Child institute  Top | Publications | Projects | Dataset 
 • Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit; Directie Zuidwest (LNV), more

Publications (19)  Top | Institute | Projects | Dataset 
  split up filter
 • (2010). Veiligheid. Samenvatting - plan van aanpak. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 12 pp., more
 • (2009). Toelichtingsnota aanwijzingsbesluit PDN/2009-122 Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefinghe. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Nederland. 36 + bijlagen pp., more
 • (2009). Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 216 pp., more
 • (2009). 2009-2015 Stroomgebiedbeheerplannen: Samenvatting Eems, Maas, Rijndelta en Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 48 pp., more
 • Haverkorn van Rijsewijk, E.; Mathijsen, R.; Smid, W. (2009). Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder (Gemeente Hulst). Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Boxtel. 91 + bijlagen pp., more
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2009). Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Programmadirectie Natura 2000: [s.l.]. 139 pp., more
 • LNV (2008). Profielen Vogels, versie 1 september 2008. Slobeend (Anas clypeata) A056. [S.n.]: [s.l.]. 4 pp., more
 • (2007). Kaderrichtlijn Water! De Europese Kaderrichtlijn Water en Landbouw: Stroomgebied Schelde [Brochure]. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Water/Provincie Zeeland/stichting Mineralen en Middelen Meester: Middelburg. 8 pp., more
 • (2007). De leefgebiedenbenadering: Een nieuwe Beleidsstrategie voor Soorten: September 2007. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Nederland. 12 pp., more
 • de Klijne, A.; Hooijboer, A.E.J.; Bakker, D.W.; Schoumans, O.F.; Van Den Ham, A. (2007). Milieukwaliteit en nutriëntenbelasting: Achtergrondrapport milieukwaliteit van de Evaluatie meststoffenwet 2007. RIVM rapport, 680130001/2007. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 81 pp., more
 • (2006). Natura 2000 doelendocument. Duidelijkheid bieden, richting geven en ruimte laten. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Den Haag. 228 pp., more
 • LNV (2006). Natura 2000 gebied 122 – Westerschelde & Saeftinghe. Gebiedendocument november 2006. [S.n.]: [s.l.]. 18 pp., more
 • Raeymaekers, G.; Sundseth, K.; Kranenburg, P. (2006). 15 jaar LIFE-natuur in Nederland: Europese participatie in natuurherstelprojecten. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 71, bijlage pp., more
 • (2005). De pulskor: een nieuwe manier van vissen [DVD]. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Productschap Vis: Rijswijk. 1 dvd pp., more
 • (2005). Natuurprogramma Westerschelde. Verantwoording realisering (minimaal) 600 hectare estuariene nieuwe natuur en de relatie met de instandhoudingsdoelstellingen Vogel- en Habitatrichtlijn. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 50 pp., more
 • (2004). Ruimte voor een zilte oogst; Naar een omslag in de Nederlandse scheldpdiercultuur; Beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005-2020. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Den Haag. 43 pp., more
 • Mieras, W.; van de Kam, J. (2004). Maatschappelijke en bestuurlijke consultatie EVA II. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Den Haag. 14 pp., more
 • (2003). Resultaten wetenschappelijk onderzoek EVA II : publieksversie. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Den Haag. 42 pp., more
 • (1998). Natuurbeheer: naar een nieuwe aanpak: De stand van zaken bij het Programma Beheer: nieuwe regelingen en impulsen voor het beheer van natuur, bos en landschap. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: Den Haag. 13 pp., more

Projects (8)  Top | Institute | Publications | Dataset 
 • Development of flanking measures for the agriculture of the Netherlands, more
 • Dioxin study Westerschelde, more
 • EVA II: Tweede fase van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland, more
 • Information-supply salt waters for Water theme in Nature balance 2008, more
 • MONEOS-N: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Natuurlijkheid, more
 • SBEP: Sustainable Blue Economy Partnership, more
 • Systeembeschrijving Westerschelde, more
 • Voorstudie natuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium, more

Dataset  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Cockle stocks Westerschelde, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Dataset