IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Vogeltellingen tijdens afgaand water langs het dijktraject Schorerpolder en Westhavendam Sloe (Westerschelde): tellingen in mei 2005 en een vergelijking met tellingen in het voorgaande jaar
Heunks, C.; Boudewijn, T.J.; de Groot, M.T. (2005). Vogeltellingen tijdens afgaand water langs het dijktraject Schorerpolder en Westhavendam Sloe (Westerschelde): tellingen in mei 2005 en een vergelijking met tellingen in het voorgaande jaar. Bureau Waardenburg Rapport, 05-115. Bureau Waardenburg: Culemborg. 44 + bijlagen pp.
Part of: Bureau Waardenburg Rapport. Bureau Waardenburg: Culemborg, more

Available in  Authors 
Document type: Final report

Keywords
  Fauna
  Fauna > Aquatic organisms > Aquatic animals > Aquatic birds
  Natural populations
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
 • Heunks, C.
 • Boudewijn, T.J., more
 • de Groot, M.T.

Abstract
  Een groot deel van de dijken langs de Oosterschelde wordt gekarakteriseerd door een glooiing met een toplaag van steen. Deze steenbekleding is echter in veel gevallen te licht en dient vervangen te worden. Aangezien de Oosterschelde is aangewezen als Vogelrichtlijngebied en aangemeld als Habitatrichtlijngebied dient de voorgenomen vervanging van de steenbekleding getoetst te worden aan deze richtlijnen. Voor deze natuurtoets is het belangrijk om inzicht te hebben in het gebruik van het gebied door watervogels. Het gebied kan een functie als hoogwatervluchtplaats hebben en/of als foerageergebied. Dit laatste geldt met name indien binnen 200 m van de dijk slik aanwezig is. In de voorliggende rapportage worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar het gebruik door steltlopers en eenden van slikgebieden voor het dijktraject Schorerpolder en Westhavendam Sloe in de periode april-mei 2005. Voor het dijktraject zijn 6 vakken uitgezet van 200 m bij 200 (m), die aan de dijk grenzen. Er zijn in vier perioden w

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors