IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Vogeltellingen tijdens laagwater langs de dijk van Saeftinghe
Boudewijn, T.J.; Prinsen, H.A.M.; Vonk, H.; Braad, M.L. (2004). Vogeltellingen tijdens laagwater langs de dijk van Saeftinghe. Bureau Waardenburg Rapport, 04-116. Bureau Waardenburg: Culemborg. 30 pp.
Part of: Bureau Waardenburg Rapport. Bureau Waardenburg: Culemborg, more

Available in  Authors 

Keywords
  Fauna
  Fauna > Aquatic organisms > Aquatic animals > Aquatic birds
  ANE, Netherlands, Westerschelde, Saeftinge
  Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
 • Boudewijn, T.J., more
 • Prinsen, H.A.M.
 • Vonk, H.
 • Braad, M.L., more

Abstract
  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding dient toetsing van deze ingrepen plaats te vinden in de vorm van een zogenaamde natuurtoets in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Voor de natuurtoets is het belangrijk om inzicht te hebben in het gebruik van het gebied door watervogels (o.a. steltlopers). Enerzijds betreft dit de functie van de oeverzone met dijk als hoogwatervluchtplaats en anderzijds de functie van het slik voor de dijk als foerageergebied. In deze rapportage worden de resultaten van de laagwatertellingen gerapporteerd. Op basis hiervan wordt aangegeven welk gebruik de vogels van het gebied maken en welk belang het gebied als foerageergebied heeft voor watervogels. Tevens vindt een vergelijking plaats van het belang van het onderhavige gebied als foerageergebied met het verwachte belang van het oostelijk deel van de Westerschelde als foerageergebied voor deze watervogels.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors