IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Lippenbroek, waar het getij de nieuwe regel is
Maris, T.; Meire, P. (2008). Lippenbroek, waar het getij de nieuwe regel is. OMES: Antwerpen. 29 slides pp.

Available in  Authors 
Document type: Presentation

Keywords
  Motion > Tidal motion > Tides
  Sedimentation
  Belgium, Zeeschelde, Moerzeke, CIA 'Lippenbroek' [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water; Fresh water

Event Top | Authors 
 • OMES DAG - De Schelde meten, de toekomst weten?, more

Authors  Top 

Abstract
  Door de eeuwen heen zijn in het Schelde-estuarium grote oppervlakten slikken en schorren verloren gegaan door inpolderingen of havenuitbreiding. De resterende slik- en schorgebieden staan vaak onder zware druk ten gevolge van vervuiling en veranderende hydrologie (stijgende waterstanden en stroomsnelheden). Door het verlies en degradatie van intergetijdengebieden, zijn ook vele van de bijhorende ecosysteemfuncties verloren gegaan. Herstel van deze gebieden en geassocieerde functies via ontpoldering is echter niet altijd een optie. Hier stellen we de eerste resultaten voor van slik- en schorontwikkeling in een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). Via een techniek met hoge inlaat- en lage uitlaatsluizen wordt een gecontroleerd gereduceerd getij (GGG) ingesteld in een GOG-polder. Deze nieuwe techniek maakt bijgevolg slik- en schorherstel mogelijk in combinatie met veiligheid. Een polder met een hoogteligging onder het niveau van gemiddeld hoogwater kan zo toch een brede waaier aan overstromingsfrequenties verkrijgen, vergelijkbaar met deze op natuurlijke schorren. Twee jaar intensieve monitoring in het pilootproject Lippenbroek, op een zeer gedetailleerde ruimtelijk-temporele schaal, tonen de voordelen van deze techniek aan. Amper twee jaar na inwerkingstelling is de voormalige landbouwpolder geëvolueerd naar een estuarien ecosysteem. De vegetatie vertoont een successie van terrestrische pioniers naar typische estuariene en wetland soorten. Door de lagere hydrodynamiek is de soortenrijkdom hoger in de polder dan in de Schelde zelf. Een zelfde evolutie, met name kolonisatie door typische estuariene en wetland soorten, werd ook waargenomen voor benthos, vis en vogels. Massabalansen op het uitgewisselde Scheldewater, gedurende verschillende tijmetingen, tonen ook het potentieel aan van GGG’s inzake waterkwaliteit. GGG’s spelen een belangrijke beluchtende rol voor het Scheldewater. Ze hebben ook een impact op nutriëntcycli; zo vormt Lippenbroek een sink voor stikstof, en is het een bron aan silicium op momenten van depletie. Sedimentatie is bij dit alles zeer belangrijk: enerzijds is dit gewenst voor tal van ecologische processen, anderzijds mag sedimentatie te komberging niet teniet doen. De waargenomen sedimentatie in het Lippenbroek ligt in lijn met de sedimentatie in natuurlijke schorgebieden langsheen de Schelde, en vertoont duidelijke afhankelijkheid van de overstromingsfrequentie.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors