IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Sediment- en morfodynamische evaluatie van de "Buiten Ratel" zandbank in het perspectief van een duurzame ontginningsstrategie
Baeye, M. (2006). Sediment- en morfodynamische evaluatie van de "Buiten Ratel" zandbank in het perspectief van een duurzame ontginningsstrategie. MSc Thesis. Universiteit Gent: Ghent. 166 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keyword
    Marine/Coastal

Author  Top 

Abstract
    Deze studie heeft als doel om het Buiten Ratel bank-geulsysteem te evalueren met betrekking tot de dynamiek van de oppervlakkige sedimenten en de bodemvormen. Het Buiten Ratel bank-geulsysteem bezit een uitgesproken morfologie met een brede kop in het noorden en sedimenten met een grove textuur. De Buiten Ratel zandbank is samen met zijn naburige zandbanken opgenomen met hoge resolutie multibeam technologie (diepte en sterkte van het teruggekaatste signaal) door de FOD Economie, KMO's, Middenstand en Energie. De verwerking van de verworven data leidde tot een gedetailleerd digitaal hoogte model. De zeebodem werd op deze manier binnen de concessiezone 2 in beeld gebracht. Deze studie tracht een wetenschappelijke interpretatie te geven van de hoge kwantitatieve en kwalitatieve informatie die voorhanden is. De resultaten en bevindingen worden gekoppeld met recente hydrodynamische en sedimenttransportmodellen.In het eerste hoofdstuk wordt een algemene karakterisering van het studiegebied gegeven betreffende zijn situering, geologische achtergrond en hydrodynamische kader. Hiervoor wordt voornamelijk beroep gedaan op de literatuur. De methodologie van de gebruikte software en de bijhorende werkwijze, sedimentanalyse en verwerkingen worden in een hoofdstuk 2 besproken.De morfologie van het studiegebied (hoofdstuk 3) wordt groot- als kleinschalig bestudeerd met behulp van de multibeam bathymetrische gegevens en zijn verworven, volledig zeebodembedekkend, beeld waaruit de strekkingen, hellingen, hoogtes, etc. van de bodemvormen eenvoudigweg kunnen gehaald worden. De oppervlakkige sedimenten worden aan een studie (hoofdstuk 4) onderworpen waarbij de sedimentologische parameters voor de verschillende staalnamepunten (reeds bestaande database) worden uitgezet en geëvalueerd op de bathymetrische kaart.Naast de bathymetrische metingen werden tijdens de multibeam campagnes de sterktes van het teruggekaatste signaal of multibeam backscatter intensiteit gemeten. Deze gegevens worden gerelateerd aan de sedimentologische karakteristieken en kleinschalige zeebodemmorfologie zodoende een kwalitatieve interpretatie van deze akoestische data te geven (hoofdstuk 5).Een sediment- en morfodynamische evaluatie (hoofdstuk 6) wordt tot stand gebracht door een integratie van enerzijds de sedimenteigenschappen en anderzijds de zeebodemmorfologie. Finaal wordt een discussie gevoerd in het perspectief van een duurzame ontginning in het studiegebied.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author