IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Monitoring VIBEG voor bodemdieren Vlakte van de Raan. T0 in 2013
Troost, K.; Goudswaard, K.; van Asch, M. (2014). Monitoring VIBEG voor bodemdieren Vlakte van de Raan. T0 in 2013. IMARES Wageningen Report, C064/14. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 12 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, more

Available in  Authors 

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Troost, K., more
  • Goudswaard, K.
  • van Asch, M., more

Abstract
    Het ‘VIBEG (Visserij in Beschermde Gebieden) akkoord’ betreft twee Habitat- en Vogelrichtlijngebieden:‘Noordzeekustzone’ en ‘Vlakte van de Raan’. Het doel van dit akkoord is om de instandhoudingsdoelen te realiseren voor habitattype H1110B en schelpdieretende vogels in het kader van Europese Natura-2000, in combinatie met een ecologisch verantwoorde en duurzame visserij in deze gebieden. In het N2000 gebied Vlakte van de Raan is in 2013 een nulmeting uitgevoerd naar het voorkomen van bodemdieren, middels een bodemschaaf en zuigkor. In voorliggend datarapport wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen soorten in de voorgestelde gesloten gebieden en daarbuiten.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors