IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Broedvogels in Nederland 2017
Boele, A.; van Bruggen, J.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Vergeer, J.W.; van der Meij, T. (2019). Broedvogels in Nederland 2017. Sovon-rapport, 2019/04. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 121 + bijlagen pp.
Part of: Sovon-rapport. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. ISSN 2212-5027, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Boele, A., more
  • van Bruggen, J.
  • Hustings, F., more
  • Koffijberg, K.
  • Vergeer, J.W.
  • van der Meij, T.

Abstract
    Het voorliggende jaarverslag biedt een overzicht van de resultaten van het broedvogelonderzoek in 2017. Het bevat resultaten vanuit alle onderdelen van het Meetnet Broedvogels: het BMP, de kolonievogeltellingen, het Meetnet Kustbroedvogels Wadden (incl. Reproductiemeetnet Waddenzee), het Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren, het Meetnet Urbane Soorten (MUS), het Meetnet Boerenlandvogels (voorheen Meetnet Weidevogels) en het Meetnet Nestkaarten. Het Meetnet Boerenlandvogels combineert de gegevens uit het BMP met die van de (weide)vogelmeetnetten van afzonderlijke provincies (incl. Meetnet Agrarische Soorten, MAS, in met name Groningen en Flevoland). Het Meetnet Zoete Rijkswateren wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, als onderdeel van het Monitoringprogramma Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Daarnaast zijn in deze rapportage resultaten verwerkt van het Constant Effort Sites-project (CES, in 2017 geen onderdeel van het Meetnet Broedvogels).

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors