IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

The productivity of marine meiobenthos
Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J.; Coomans, A. (1988). The productivity of marine meiobenthos, in: Heip, C.H.R. et al. (Ed.) Collected papers on meiofauna dynamics and energy flow. pp. 1-20
In: Heip, C.H.R. et al. (Ed.) (1988). Collected papers on meiofauna dynamics and energy flow. Delta Institute for Hydrobiological Research: Yerseke. , more
Related to:
Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J.; Coomans, A. (1982). The productivity of marine meiobenthos. Meded. Kon. Acad. Wet. Lett. Kunst. Klasse der Wet. Academiae Analecta, 44(2): 1-20, more

Available in  Authors 

Keywords
    Aquatic communities > Benthos > Meiobenthos
    Biological production
    ANE, Belgium [Marine Regions]
    Marine/Coastal

Authors  Top 

Abstract
    Het mariene meiobenthos bestaat uit kleine (< 1mm) Metazoa, voornamelijk Nematoda en harpacticoide Copepoda. Hoewel het meiobenthos zeer abundant is in alle mariene sedimenten, zijn er nog steeds zeer weinig gegevens bekend over de energiedoorstroming door deze populaties. De energie die een populatie binnenkomt als consumptie wordt verdeeld over een aantal processen: een deel wordt besteed aan somatische groei en reproductieve output, samen met de productie van de populatie; een deel wordt uitgescheiden als faeces en excreta; het deel dat wordt gebruikt voor onderhoud kan geschat worden door de respiratie te meten. Er bestaan een aantal verschillende methoden om rechtstreeks de productie van een populatie te meten. Al deze methoden zijn varianten van twee basisbenaderingen: een sommatie over de tijd van de groei der individuen, of een sommatie van de geëlimineerde biomassa. Zij kunnen verder opgesplitst worden volgens het type van populatie waarop ze van toepassing zijn: cohort-populaties (waarin reproductie synchroon is en over een korte tijdsspanne plaatsvindt) of populaties met continue reproductie. Rechtstreekse productieschattingen zijn gepubliceerd voor twee harpacticoide Copepoda, maar van Nematoda zijn nog geen productiestudies uitgevoerd. Wij presenteren hier rechtstreekse productieschattingen van de harpacticoide Tachidius discipes, en van de ostracode Cyprideis torosa. De productie van C. torosa werd geschat volgens twee methoden. Een model werd opgesteld waarmee de recrutering, mortaliteit en duur van de stadia kan geschat worden op basis van densiteitsschattingen en tellingen van lege kalkschelpjes in het sediment. De bekomen productie is in goede overeenstemming met die bekomen met de "size-frequency"-methode. De productie van T. discipes kon bepaald worden nadat in de densisteitsgegevens de drie gedeeltelijk overlappende generaties werden gescheiden met een statistische methode. De P/B (productie/biomassa) ratio per generatietijd bedraagt voor beide populaties respectievelijk 2,73 en 3,11. Aannemend dat de P/B-waarde per generatie voor meiobenthische populaties ongeveer 3 is, kan de jaarlijkse P/B geschat worden voor die populaties waarvoor uit observatie of uit kweekexperimenten het aantal generaties per jaar bekend is. Een overzicht van de literatuurgegevens toont aan dat het gebruik van één enkele P/B-waarde voor meiofauna moet worden vermeden, en dat een schatting van P/B uitgaande van een log-log verband tussen P/B en lichaamsgewicht betere waarden zou kunnen geven. De observaties over ecologische efficiëntie P/(P+R) van meiobenthische populaties suggereren dat deze niet verschillend is van andere groepen. Dit verantwoordt het gebruik van schattingen van jaarlijkse populatierespiratie voor de schatting van de jaarlijkse productie via gepubliceerde log-log verbanden tussen beide. De productie van het meiobenthos in Belgische kustwateren werd berekend aan de hand van verschillende benaderingen. De biomassa varieert tussen minder dan 0,1 g C.m-2 op de zandbanken tot 0,3 g C.m-2 dicht bij de kust. De productie ligt tussen ongeveer 0,5 en 1,5 g C.m-2.jaar-1. Hoewel op de zandbanken de input van energie in het bentisch systeem veel lager is dan dicht bij de kust, ligt de meiobenthische productie er maar de helft lager: er gaat dus een relatief veel groter deel van de input naar het meiobenthos.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors