IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [110805]
Overzicht van de lopende monitoringsprojecten met betrekking tot veiligheid en natuurlijkheid in het Nederlandse gedeelte van de Schelde (Westerschelde en haar Voordelta)
Wijsman, J.W.M.; de Sonneville, B.; Craeymeersch, J.A. (2007). Overzicht van de lopende monitoringsprojecten met betrekking tot veiligheid en natuurlijkheid in het Nederlandse gedeelte van de Schelde (Westerschelde en haar Voordelta). IMARES Wageningen Report, C051/07. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 70 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, more

Available in  Authors 

Keywords

Authors  Top 
 • Wijsman, J.W.M., more
 • de Sonneville, B., more
 • Craeymeersch, J.A., more

Abstract
  Er zijn vele monitoringsprojecten actief in het Nederlandse deel van de Westerschelde en zijn voordelta die vaak onafhankelijk van elkaar, en met verschillende doeleinden, zijn opgestart om gegevens te generen over de toestand van het systeem. Sommige van deze projecten hebben al een lange historie terwijl andere nog maar recentelijk zijn opgezet. Bij de beheerders en beleidsmakers is er behoefte om de huidige monitoringsprojecten in de Schelde te evalueren met het oog op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het beheer en beleid van de Schelde. Dit zal worden gedaan in het kader van de ontwikkelingsschets 2010. Het doel hiervan is de bestaande monitoringsactiviteiten zo in te richten dat de gevolgen van de diverse ingrepen die voor de komende jaren zijn gepland goed in de gaten kunnen worden gehouden. Ter voorbereiding hierop worden er overzichten gemaakt van de diverse lopende monitoringsprojecten in de Schelde.

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de lopende monitoringsprojecten met betrekking tot natuurlijkheid en veiligheid in het Nederlandse deel van de Westerschelde en zijn voordelta. Met betrekking tot de natuurlijkheid zijn er 21 lopende monitoringsprojecten geïdentificeerd die voor een belangrijk deel worden gefinancierd door Rijkswaterstaat (o.a. het MWTL-programma) en het ministerie van LNV. Op het gebied van veiligheid zijn er een 12-tal projecten geïdentificeerd die voornamelijk worden gefinancierd door Rijkswaterstaat en de waterschappen (Zeeuwse Eilanden en Zeeuws Vlaanderen).

  Dit overzicht, samen met de overzichten die gemaakt zijn op het gebied van toegankelijkheid en de monitoringsprojecten op het gebied van natuurlijkheid, toegankelijkheid en veiligheid in het Vlaamse deel van de Schelde, kunnen worden gebruikt voor de evaluatie. Voor deze evaluatie is het van belang na te gaan of de gemeten parameters aansluiten bij de doelen die worden gesteld en de rapportageverplichtingen die er zijn in de beleid en regelgeving (Natura 2000, Kader Richtlijn Water, enz.). Ook moet er gekeken worden of de ruimtelijke en temporele resolutie voldoende is om effecten te kunnen waarnemen. Waar nodig zullen de monitoringsprogramma’s dienen te worden aangepast. Mogelijk dat er ook nieuwe parameters dienen te worden gemeten die tot op heden niet in de lopende monitoringsprogramma’s zijn opgenomen.

  In dit rapport wordt ook nog een beschrijving opgenomen van de Wet op de Waterkering. Deze wet waarborgt binnen Nederland de veiligheid tegen overstromen. De wet stelt als norm dat de waterkeringen langs de Westerschelde condities moeten kunnen keren die eens in de 4000 jaar voorkomen. In 2006 hebben de dijkringgebieden van de Westerschelde grotendeels het oordeel: onvoldoende / geen oordeel gekregen. Grote onderhoudsprojecten zijn inmiddels opgestart om de toestand van de dijken te verbeteren. Tegen 2015 dienen keringen versterkt te zijn.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors