IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Natte natuur in het Schelde-estuarium; Een verkenning van de kosten en baten; Bijlagen bij finaal rapport
De Nocker, L.; Broekx, S.; Liekens, I. (2004). Natte natuur in het Schelde-estuarium; Een verkenning van de kosten en baten; Bijlagen bij finaal rapport. VITO: Mol. 56 pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Analysis > Cost analysis
    Brackish water; Fresh water

Authors  Top 

Abstract
    In het kader van het Tweede Memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland ten aanzien van het Schelde-estuarium (kortweg MvO van Vlissingen 4/3/2002),wensen beide landen een pakket van op de middellange termijn te nemen maatregelen ten behoeve van de veiligheid, de toegankelijkheid en de natuurlijkheid van het estuarium samen te stellen om de ‘Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium (2030)’ teoperationaliseren. Dit pakket maatregelen wordt de ‘Ontwikkelingsschets 2010 Scheldeestuarium’ genoemd. Hiervoor moeten een Strategische milieueffectenrapportage (SMER) en maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) worden gemaakt. Het Centraal Planbureau (CPB) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) hebben de MKBA’s op hoofdlijnen uitgevoerd. Dit document is een achtergronddocument bij het hoofdrapport ‘Natte natuur in het Scheldeestuarium. Een verkenning van de kosten en de baten. ‘ In dit document wordt dieper ingegaan op de methodologie gebruikt voor het inschatten van de maatschappelijke kosten van landbouw en de maatschappelijke baten van natuur. Ook zijn een aantal gemaakte assumpties bij het OMES-model terug te vinden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors