IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Natte natuur in het Schelde-estuarium: een verkenning van de kosten en baten
De Nocker, L.; Liekens, I.; Broekx, S. (2004). Natte natuur in het Schelde-estuarium: een verkenning van de kosten en baten. VITO: Mol. ISBN 90-5833-187-3. 120 pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords

Authors  Top 

Abstract
    In het kader van het Tweede Memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland ten aanzien van het Schelde-estuarium (Vlissingen, 4 maart 2002), wensen beide landen een pakket van op de middellange termijn te nemen maatregelen ten behoeve van de veiligheid, de toegankelijkheid en de natuurlijkheid van het estuarium samen te stellen om de ‘Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium (2030)’ te operationaliseren. Dit pakket maatregelen wordt de ‘Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium’ genoemd. Hiervoor moeten een Strategische milieueffectenrapportage (S-MER) en maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) worden gemaakt. Het Centraal Planbureau (CPB) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) hebben de MKBA’s op hoofdlijnen uitgevoerd. Dit rapport omvat een verkenning van de kosten en baten van voorbeeldgebieden uit het ‘voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen’.Op hoofdlijnen worden een aantal inzichten uiteengezet om de mogelijkheden van het behoud en de verbetering van de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium in beeld te brengen. In dit rapport komen onder andere de volgende vragen aan de orde. Welke kosten en baten kunnen toegerekend worden aan natte natuur? Wat zijn de verschillen in kosten en baten tussen de verschillende typen nieuw te creëren natuur?

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors