IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Prof. Dr Meire, Patrick
anet.ua.ac.be/acadbib/uae/03295
ORCID

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), more
 • Function: Head of research group
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-265 22 74
  GSM: +32-(0)475-28 52 98
  Fax: +32-(0)3-265 22 71
  E-mail:
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, more
 • Function: Lecturer
  Direct contact at institute:
  E-mail:
Patrick Meire

Previous institute  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more

Projects (128)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • A description of ecosystem services of the Schelde estuary and development of ecosystem goals based on natural functions of the estuary, more
 • A fundamental study on exchange processes in river ecosystems, more
 • Aanpassing van de krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid, more
 • Aanreiken van een gemeenschappelijke basis voor eenvormige milieukwaliteitsnormen voor bodem, water en lucht, more
 • Abiotische onderbouwing van de natuurtypes voor waterlopen in Vlaanderen, more
 • Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen ifv de Kaderrichtlijn Water: afleiden en beschrijven van typespecifieke referentieomstandigheden en/of maximaal ecologisch potentieel in elk Vlaams overgangstype vanuit de - overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde beoordelingssystemen voor biologische kwaliteitselementen, more
 • An ecosystem management plan for the valley and source of the Dender, more
 • An Ecosystem Management Plan for the valley of the Grote Nete (Flanders), more
 • Aqualingua, more
 • Beheer van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium., more
 • Bilaterale samenwerking met Polen: Ecological responses to changing hydrological conditions in floodplains, more
 • Biological assessment of sediments: a comparison, more
 • Biotic interactions in turbid estuarine systems, more
 • Changes in metal biogeochemistry resulting from wetland creation: bioavailability, toxicity and risk, more
 • Conservation Targets for Special Areas of Conservation (SAC) and Special Protection Area (SPA), more
 • Consultancy Contract WWF, more
 • Contract wetenschappers voor een peer review van de afbakening van Gebieden van Communitair Belang, more
 • Coördinatie en wet. Ondersteuning: ecologische inventarisatie en visievorming ihkv iwb, more
 • Databank opstellen voor visgegevens 1983-1987, more
 • De optimalisatie van het maaibeheer van waterlopen, more
 • Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium, more
 • Demand driven, European Sediment Research Network, more
 • Denitrificatie in zoetwater getijdegebieden van het Schelde-estuarium, more
 • Denitrification of the intertidal sediments and water quality parameters, more
 • Development of scores or indices for biological quality indicators 'benthic invertebrates, macroalgae, angiosperms and phytoplankton' for the Flemish brackish waters corresponding the European Water Framework Directive, more
 • Eco-hydrological and socio-economical approach for the restoration of the lagoon Merja-Zerga in Morocco, more
 • Eco-hydrological study of the De Putten site, more
 • Ecological characterization of European estuaries, with emphasis on the Scheldt estuary, more
 • Ecologische inventarisatie en visievorming in functie van waterbeheer op een aantal waterlopen 1e categorie: coördinatieopdracht, more
 • Ecologische inventarisatie en visievorming in het kader van Integraal Waterbeheer (952), more
 • Ecology of seabirds: partim beached birds survey, more
 • Ecology of seabirds: partim seabirds at sea, more
 • Ecology of vegetation on alluvial plains and salt marches, more
 • Ecology of wintering waterbirds in Flanders: partim ducks, grebes and cormorants, more
 • Ecosystem modelling to support strategical environmental impact assessment for the Sigma plan, more
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria, more
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., more
 • Effects of dredgings and harbour expansion on the environment, more
 • Estuarien morfologisch beheer voor optimalisering van overstromingspreventie, haventoegankelijkheid, en ecologie, more
 • Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde, more
 • Freshwater march and tidal flat development behind the dikes due to a reduced tide, more
 • Fysische verstoring van getijdengebieden door golfslag van schepen in het Schelde-estuarium, more
 • Habitatrichtlijnen en Natuurstudie, more
 • Herwaardering van het grachtenstelsel: inventarisatie en opbouw van een GIS - deel coördinatie, more
 • Het formuleren van een concept voor de structuur en het functioneren van het Schelde ecosysteem, more
 • Het opmaken van een verkennende studie ter voorbereiding van de ruimtelijke vertaling van de Vogel- en Habitatrichtlijnverplichtingen in het algemeen en de instandhoudingsverplichtingen in het bijzonder mbt de delen van het EU Vogelrichtlijngebied 3.6 en het EU Habitatrichtlijngebied 3.5 binnen het Linkerscheldeoevergebied, more
 • Hoe zal klimaatverandering de koolstofcyclering in wetlandbodems beïnvloeden?, more
 • Impact van hydrologie op diversiteit van aquatische organismen in tijdelijke wetlands in de Kaapstreek (Zuid-Afrika), more
 • Impactanalyse waterlopen en overstromingsgebieden, more
 • Influence of eutrophication on the development of macrophytes in still waters, more
 • Integration of the 'OMES' projects, more
 • Interacties tussen hydrodynamica, geomorfologie en ecologie in het Schelde-estuarium, more
 • Inventarisatie vismigratieknelpunten : herstel van de mogelijkheden tot vismigratie, more
 • Invullen natuurontwikkeling langs de Zeeschelde en haar tijgebonden zijrivieren, more
 • Lagunation and disposal of dredged material from the Lower-Scheldt: possibilities for landscape repair and nature development? A critical analysis of the site at Steendorp, more
 • Land Use Changes and Si Transport through the Scheldt River Basin, more
 • Landschapsecologisch en eochydrologisch onderzoek tbv de uitwerking van een ecosysteemvisie van Grote en Kleine Nete ihkv integraal waterbeheer, more
 • Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium: korte-termijn schets voor natuurlijkheid, more
 • Leveren van technisch-wetenschappelijke bijstand met het oog op het uitvoeren van het project ""Zoetwaterbeheer tegen tekorten en tegen verdroging", more
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, more
 • Macrofytenpatches als biogeochemische hotspots: impact op waterkwaliteit van rivieren?, more
 • Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin, more
 • Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin, more
 • Macrophytes and nutrient dynamics: process and field studies in the upper reaches of river bassins, more
 • Milieu-impactbepaling van het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen door middel van strategische m.e.r., gedeelte natuur en water, more
 • Modellering van de interacties tussen macrofieten en rivierprocessen en hun effect op rivierkwaliteit, more
 • Mogelijkheden van het NTMB binnen de uitbouw van de ecologische infrastructuur in de Antwerpse haven, more
 • Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde, more
 • Monitoring van de bekkens van de Kleine en de Grote Nete ten behoeve van het beheer en de bescherming van de visfauna, more
 • Monitoring van ontwikkelingen in slik- en schorgebieden in de Zeeschelde in het kader van : 1) de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke; 2) het afgraven van de Ketenissepolder, more
 • Nature development study of the ‘zuidelijke groenzone’ on the left bank of the river Scheldt, more
 • Natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium, more
 • North Sea seabirds and marine mammals: pathology and ecotoxicology, more
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, more
 • Onderzoek naar de mogelijkheden, nut en relevantie van hermeandering in verschillende gebieden en voor verschillende waterlooptypen in Vlaanderen, more
 • Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium, more
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn water. Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond', more
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, more
 • Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems, more
 • Ontwikkeling van een score of index voor het biologische kwaliteitselement macrofyten voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn Water, more
 • Opmaak handleiding voor de sanering van vismigratieknelpunten, more
 • Opmaak Integraal plan voor GOG te Kruibeke, more
 • Opmaak van een inventaris van de Ecologische Infrastructuur in de Gentse Kanaalzone, more
 • Opmaak van een ontwerp-ecosysteemvisie voor de vallei van de A-beek, more
 • Opmaak van een ontwerp-ecosysteemvisie voor de vallei van de Visbeek-Kindernouwbeek, more
 • Opmaak van een ontwerp-ecosysteemvisie voor de zuidelijke bron- en bovenloopgebieden van het Kempens Plateau, more
 • Opstellen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Zeeschelde en de tijdgebonden zijrivieren, more
 • Organisatie wetenschappelijke studiedagen met betrekking tot watersysteemkennis, more
 • Overeenkomst voor de expertisebegeleiding bij de finalisatie van het ontwerpplan bagger- en ruimingsspecie, more
 • Overzicht van het lopend ecologisch onderzoek in het Scheldebekken: compilatie en verwerking van gegevens in het kader van het Schelde actieplan, more
 • Perceptie en appreciatie van natuur en natuurbeleid in Europa, more
 • Pilot study in preparation of the spatial implementation of the EU Habitat and Bird directives in general and the conservation objectives in particular for parts ... on the Left bank of the Schelde, more
 • Post-evaluation of river restoration projects and mitigation procedures in river management, more
 • Realisation of a book about the Schelde in cooperation with Prof. Dr. P. Meire : an impression of the river from source to sea, discussion of the influence of the river and her interactions with man on the landscape, more
 • REBECCA, more
 • Relationships between ecological and chemical status of surface waters, more
 • Research on the environmental effects of the SIGMA plan: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment, more
 • Scientific support for the permanent project group of the Flemish Integrated Water consultation Committee, more
 • Structuurkenmerken en pollutie als sturende factoren voor het voorkomen van macroinvertebraten., more
 • Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, more
 • Studieopdracht "Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Recfond' voor dit kwaliteitselement in Vlaanderen", more
 • Studieopdracht in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan, more
 • Study on the effects of water quality and tide on the flooding areas of the Flemish part of the Scheldt estuary: two mesocosmos experiments, more
 • Study on the vegetation under tidal range in the Flemish part of the Scheldt estuary: 2 mesocosmos experiments and experimental area Lippenbroek, more
 • Synthesising all monitoring data of the Beneden Zeeschelde needed for the environmental license and development of a monitoring program, more
 • Technische en inhoudelijke ondersteuning bij ontsnipperingsmaatregelen, more
 • The basic water quality in the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • The basic water quality in the Flemish part of the Scheldt estuary , more
 • The eco-metabolism of estuarine intertidal flat, more
 • The role of a freshwater marsh in the silica cycle in the Schelde estuary, more
 • Tidal freshwater marshes as processors and sinks of nitrogen in estuaries: a whole ecosystem 15N-labeling study, more
 • TIDE - Tidal River Development, more
 • Towards an integrated decision tool for adaptation measures - Case study: floods, more
 • Turn-over and distribution dynamics of hibernating geese in Flanders: data processing as a frame of reference in area-oriented environmental policy, more
 • Typology and management of fishing waters, more
 • Typology, reference condition and classification of the Belgian Coastal Waters, more
 • Uitvoeren taken verbonden aan het IENE-voorzitterschap, more
 • Uitwerking van een integraal waterbeheer in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN voor de Zenne op Vlaams grondgebied, more
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen - partim Galgenweel, more
 • Verkennend onderzoek naar eutrofiëring in Vlaanderen, more
 • Verkenning van de beleidsmogelijkheden om de impact van mobiliteit op de natuur te mobiliseren, more
 • Vlaams Waternetwerk, more
 • Voorbereiding en uitvoering van sanering van waterbodems met het oog op ecologisch herstel van waterlopen, more
 • Wetenschappelijke coördinatie van de afwerking van het Vlaams Waterbeleidsplan en wetenschappelijke ondersteuning van het VIWC, more
 • Wetenschappelijke ondersteuning van de permanente projectgroep van het VIWC, more
 • What is determining carrying capacity of a habitat for birds ?, more
 • Zenne stroomafwaarts van Brussel: studie naar de verontreiniging en ecologische toerstand van de rivier en haar vallei, more
 • Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, more

Datasets (13)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • ME-3e. Macrobenthos of the Sea-Scheldt with special reference to the distribution and role of Oligochaeta, more
 • Breeding bird data for 7 water birds in the Delta area in 1979 and 1987, more
 • Chlorophyll a measured monthly or bi-weekly in the Zeeschelde at 16 stations, more
 • Ecosystem services of the Flemish coastal zone - Map database, more
 • Floc size distribution measured monthly or bi-weekly in the Zeeschelde at 12 stations using a LISST 200x instrument, more
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, more
 • OMES: Lippenbroek: Study on the evolution of a FCA-CRT area, more
 • OMES: mesocomos studies in Kruibeke and UA campus, more
 • OMES: Monitoring fysical-chemical water quality in the Zeeschelde, more
 • PLASTIBE: Tracking marked plastic items on their journey through the Scheldt estuary, using the Permanent Belgian Acoustic Receiver Network (PBARN)., more
 • Primary particle size distribution measured monthly in the Zeeschelde at 16 stations using a Mastersizer2000 instrument, more
 • Transparent exopolymer particles measured monthly in the Zeeschelde at 11 stations, more
 • Turbidity and suspended sediment concentration profiles measured monthly or bi-weekly in the Zeeschelde at 16 stations using an OBS instrument, more

Publications (635)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
A1 Publications (154) [show]
Peer reviewed publications (21) [show]
Books (36) [show]
Book chapters (92) [show]
Theses (2) [show]
Abstracts (85) [show]
Reports (139) [show]
Other publications (77) [show]
Thesis (co-)promotor (29) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets